تونر اصلی وارداتی از اروپا با شماره فنی 1396C002aa.تونر با سطح پوشش 5% دارای قابلیت کپی حداقل 8500 برگ میباشد.

نظر خود را در مورد این محصول وارد نمایید