تونر اصلی وارداتی از اروپا با شماره فنی 1394C002aa.تونر با سطح پوشش 5% دارای قابلیت کپی حداقل 15500برگ میباشد.
نظر خود را در مورد این محصول وارد نمایید