تونر اصلی وارداتی از اروپا با شماره فنی006R01661تونر با سطح پوشش 5% دارای قابلیت کپی حداقل 15000 برگ میباشد.

نظر خود را در مورد این محصول وارد نمایید