.تونر اصلی وارداتی از اروپا با شماره فنی 106R01277  .تونر با سطح پوشش 5% دارای قابلیت کپی 7500 برگ میباشد.قابل استفاده برای دستگاها جهت استفاده اداری
نظر خود را در مورد این محصول وارد نمایید