قرارداد FSMA 
به قراردادی اطلاق می شود که کلیه هزینه های خدمات ، قطعه و مواد مصرفی به عهده شرکت می باشد . در این نوع قرارداد طبق توافق انجام شده با مشتری به میزان کارکرد کنتور دستگاه مبلغ  توافق شده در قرارداد بر اساس میزان کارکرد محاسبه  و در پایان ماه فاکتور جهت مشتری ارسال می گردد .
در این قرارداد سرویس یکبار در ماه توسط مهندس سرویس و همچنین سرویس در ازای هر تماس مشتری ظرف مدت یک روز کاری به عهده شرکت می باشد .