قرارداد SMA

به قراردادی اطلاق میشود که صرفا شامل سرویس دستگاه بوده و لوازم مصرفی را مشمول نمیگردد.طبق این قرارداد مهندسین سرویس درصورت درخواست مشتری به هر تعداد در ماه حضور پیدا خواهند کرد ولی صورتحصاب به صورت ثابت به مبلغ توافق شده هرماه صادر میگردد.

جهت اطلاعات بیشتر با تلفن 88931349 تماس حاصل فرمایید.پاسخگوی شما خانم صفاوردی میباشد.