قرارداد SMA
به قراردادی اطلاق می شود که در آن هر ماه مبلغ ثابتی طبق قرارداد توافق شده برای مشتریان  صادر می گردد و درآن  مهندس سرویس شرکت موظف می باشد در طی ماه یکبار سرویس کامل دستگاه  را انجام داده  و علاوه بر آن با هر تماس مشتری جهت رفع مشکل ظرف مدت یک روز کاری اقدام نماید . در این قرارداد هزینه قطعات  و مواد مصرفی به عهده خود مشتری بوده که با پیش فاکتور تائید قیمت  از مشتری گرفته شده و پس از تعویض قطعه  صورتحساب آن جهت مشتری ارسال خواهد شد .